کمیته تخصصی ویراستاری

 کمیته‌ای متشکل از 3 تا 5 نفر عضو متخصص در حوزه ویراستاری که ماموریت آن در راستای ویرایش تخصصی کتاب هایی تعریف می شود که انتشار آنها به تصویب شورای ا نتشارات رسیده باشد. خط مشی کلی این کمیته بر محور «درست نویسی» و تلاش برای خوانش علمی، صحیح و روان نوشتار تعریف می شود.

 

login