شورای انتشارات

 

شورای انتشارات متشکل از اعضای معین با حکم رئیس سازمان است که عهده‌دار مرجعیت سیاستگذاری ، صدور مجوز و برنامه‌ریزی چاپ و نشر؛ بررسی و تصویب نهایی آثار قابل چاپ؛ پیشنهاد داوران معتمد برای تسریع و تسهیل امور است . ترکیب اعضای شورای انتشارات  شامل افراد زیر است:

 -           رئیس سازمان

 -          معاون پژوهش و منابع دیجیتال

 -          معاون کتابخانه ملی ایران

 

-            معاون توسعه مدیریت و منابع 

-           معاون  اسناد ملی

 -           مدیرکل پژوهش و آموزش

-         رئیس پژوهشکده اسناد

 -          یک نفر از اعضای هیأت علمی صاحب‌نظر

 -          رئیس کمیته تخصصی بررسی محتوا

-          رئیس اداره نشر منابع کتابی و غیرکتابی

   

login