کمیته بررسی محتوا

کمیته‌ای متشکل از 3 تا 5 نفر عضو  هیأت علمی و پژوهشگران که به عنوان  بازوی مشورتی شورای انتشارات عمل می‌کند. از اهم وظایف این کمیته می توان موارد زیر را نام برد:

  •  دریافت و بررسی اولیه درخواست های چاپ و در صورت لزوم ارجاع به صاحب اثر برای انجام اصلاحات کلی قبلی از داوری
  •  ارسال آثار برای داوری اثر و پیگیری تا حصول نتیجه ؛
  • بررسی و تایید نظر داوران در خصوص آثار ارسالی برای داوری، و نظارت در خصوص اعمال نظرات داوران یا تایید پاسخ‌های صاحب اثر؛  
  • در صورت تایید نهایی، ارسال گزارش ها و مستندات به شورای انتشارات.

 

 

login