موضوعات: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد عنوان ها: 10
خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (استانداردها و رهنمودها)
اعظم نجفقلی نژاد؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری
320,000
تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران
فرزانه شادانپور؛ محمدرضا میقاتی
350,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد چهارم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد دوم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد اول
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد سوم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
فهرست نفایس هنری کتابخانه ملی ایران
حمیدرضا قلیچ خانی
1,000,000

 

 

 

 

login